321

Greek text

καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη: ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ: καὶ [321b] ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας: ἔστι δ᾽ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν: καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ᾽ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν [321c] καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα: λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον: ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, [321d] κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί—ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι—καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν: ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν—πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν—εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ [321e] ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ [322a] βίου γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι᾽ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.

from Burnet's (1903) Oxford Classical Text, courtesy of the Perseus Project

An original translation

He gave out everything else in the same way, ensuring a balance. He devised these schemes taking care that no species go extinct, and when he had supplied them to avoid mutual destruction, he also came up with protection against the elements by covering them with thick hair and solid hides, which were up to the task of staving off winter cold and burning heat alike. And when each creature went to sleep, these same things would serve as its very own natural bedding. And under their feet, he gave some hooves and others firm, bloodless skin. Next, he provided different food for different creatures: for some, the grass of the earth, for others, the fruit of the trees, and for others still, roots. But there were others whom he gave the meat of other animals as food. These he made less fertile, while he made their prey very prolific to ensure the preservation of their kind. As you know, Epimetheus wasn't exactly the smartest guy around, so he didn't realize that he had already used up all the powers on irrational creatures. He was left with the human race lacking proper arrangements and had no idea what he could do for them.
So when Prometheus came to look over the allotment, he found a clueless Epimetheus and saw that the other animals were cared for and had everything, while human beings didn't have clothes or shoes, shelter or defense. The destined day was already upon them, when humans too had to come out from the earth into the light. So Prometheus, getting nowhere with figuring out how to save humans, went and stole the technical knowledge from Hephaistos and Athena, along with fire – since you can't get this knowledge or use it without fire – and he gave them as a gift to mankind. That's how humans figured out how to deal with life, but they didn’t have any citizen know-how, since that was still Zeus' property. Prometheus didn't have time to go up to Zeus' citadel home, and besides, Zeus' guards were terrifying. So he sneaked into the building shared by Athena and Hephaistos, where they both practiced their skills, and he stole both Hephaistos' skill at working with fire and the rest belonging to Athena and gave them to humans. That's how humans got what they needed in life, but as the story goes, Prometheus ended up getting punished for stealing thanks to Epimetheus.

Jowett's translation (1871)

Thus did he compensate them with the view of preventing any race from becoming extinct. And when he had provided against their destruction by one another, he contrived also a means of protecting them against the seasons of heaven; clothing them with close hair and thick skins sufficient to defend them against the winter cold and able to resist the summer heat, so that they might have a natural bed of their own when they wanted to rest; also he furnished them with hoofs and hair and hard and callous skins under their feet. Then he gave them varieties of food-herb of the soil to some, to others fruits of trees, and to others roots, and to some again he gave other animals as food. And some he made to have few young ones, while those who were their prey were very prolific; and in this manner the race was preserved. Thus did Epimetheus, who, not being very wise, forgot that he had distributed among the brute animals all the qualities which he had to give-and when he came to man, who was still unprovided, he was terribly perplexed. Now while he was in this perplexity, Prometheus came to inspect the distribution, and he found that the other animals were suitably furnished, but that man alone was naked and shoeless, and had neither bed nor arms of defence. The appointed hour was approaching when man in his turn was to go forth into the light of day; and Prometheus, not knowing how he could devise his salvation, stole the mechanical arts of Hephaestus and Athene, and fire with them (they could neither have been acquired nor used without fire), and gave them to man. Thus man had the wisdom necessary to the support of life, but political wisdom he had not; for that was in the keeping of Zeus, and the power of Prometheus did not extend to entering into the citadel of heaven, where Zeus dwelt, who moreover had terrible sentinels; but he did enter by stealth into the common workshop of Athene and Hephaestus, in which they used to practise their favourite arts, and carried off Hephaestus' art of working by fire, and also the art of Athene, and gave them to man. And in this way man was supplied with the means of life. But Prometheus is said to have been afterwards prosecuted for theft, owing to the blunder of Epimetheus.

Compare Lamb's (1924) translation at the Perseus Project

Comments

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +