315

Greek text

ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν ἐν τῷ προστῴῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ’ αὐτῷ συμπεριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ [315a] ὁ ὁμομήτριος, Πάραλος ὁ Περικλέους, καὶ Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτερα ὁ ἕτερος τῶν Περικλέους Ξάνθιππος, καὶ Φιλιππίδης ὁ Φιλομήλου καὶ Ἀντίμοιρος ὁ Μενδαῖος, ὅσπερ εὐδοκιμεῖ μάλιστα τῶν Πρωταγόρου μαθητῶν καὶ ἐπὶ τέχνῃ μανθάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος. τούτων δὲ οἳ ὄπισθεν ἠκολούθουν ἐπακούοντες τῶν λεγομένων τὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο—οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’ ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ [315b] Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται κεκηλημένοι— ἦσαν δέ τινες καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἐν τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε ἰδὼν ἥσθην, ὡς καλῶς ηὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν ἐν τῷ πρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ’ ἐπειδὴ αὐτὸς ἀναστρέφοι καὶ οἱ μετ’ ἐκείνου, εὖ πως καὶ ἐν κόσμῳ περιεσχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ἐν κύκλῳ περιιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισθεν καθίσταντο κάλλιστα.
τὸν δὲ μετ’ εἰσενόησα, ἔφη Ὅμηρος, Ἱππίαν τὸν [315c] Ἠλεῖον, καθήμενον ἐν τῷ κατ’ ἀντικρὺ προστῴῳ ἐν θρόνῳ· περὶ αὐτὸν δ’ ἐκάθηντο ἐπὶ βάθρων Ἐρυξίμαχός τε ὁ Ἀκουμενοῦ καὶ Φαῖδρος ὁ Μυρρινούσιος καὶ Ἄνδρων ὁ Ἀνδροτίωνος καὶ τῶν ξένων πολῖταί τε αὐτοῦ καὶ ἄλλοι τινές. ἐφαίνοντο δὲ περὶ φύσεώς τε καὶ τῶν μετεώρων ἀστρονομικὰ ἄττα διερωτᾶν τὸν Ἱππίαν, ὁ δ’ ἐν θρόνῳ καθήμενος ἑκάστοις αὐτῶν διέκρινεν καὶ διεξῄει τὰ ἐρωτώμενα.
καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνταλόν γε εἰσεῖδον—ἐπεδήμει [315d] γὰρ ἄρα καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος—ἦν δὲ ἐν οἰκήματί τινι, ᾧ πρὸ τοῦ μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν καταλυόντων ὁ Καλλίας καὶ τοῦτο ἐκκενώσας ξένοις κατάλυσιν πεποίηκεν. ὁ μὲν οὖν Πρόδικος ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος ἐν κῳδίοις τισὶν καὶ στρώμασιν καὶ μάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο· παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον κλίναις Παυσανίας τε ὁ ἐκ Κεραμέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τι ἔτι μειράκιον, ὡς μὲν ἐγᾦμαι καλόν τε [315e] κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ’ οὖν ἰδέαν πάνυ καλός. ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι Ἀγάθωνα, καὶ οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ παιδικὰ Παυσανίου τυγχάνει ὤν. τοῦτό τ’ ἦν τὸ μειράκιον, καὶ τὼ Ἀδειμάντω ἀμφοτέρω, ὅ τε Κήπιδος καὶ ὁ Λευκολοφίδου, καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαίνοντο·

from Burnet's (1903) Oxford Classical Text, courtesy of the Perseus Project

An original translation

And when we went in, we found Protagoras walking around the portico. Walking beside him on one side were Callias the son of Hipponicus, Paralus (his half-brother on his mother’s side and the son of Pericles), and Charmides the son of Glaucon; on the other were Xanthippus the other son of Pericles, and Philippides the son of Philomelus, and also Antimoirus from Mende who has the best reputation among Protagoras’ students and is learning the trade and planning to become a sophist. Others followed behind, listening to the conversation. Many of these were clearly foreigners – Protagoras gathers them from each town he passes through, and he charms them like Orpheus with his voice and they follow the voice bewitched. There were also some locals in this chorus. I really enjoyed watching it: they took such wonderful care never to get underfoot and in front of Protagoras. But when he and his companions turned around, the hangers-on split nice and neatly into two groups on either side, and each time they wheeled around in a circle and formed up again to the rear beautifully.

Then I beheld him, as Homer puts it – Hippias from Elis, sitting on a high chair in the opposite portico. On benches around him sat Eryximachus the son of Acumenus, Phaedrus from Myrrhinous, Andron the son of Androtion, and some foreigners, from Elis and elsewhere. They appeared to be asking Hippias sciencey stuff about nature and the sky, and he, sitting in judgment on his throne, was dispensing thorough answers to all of their questions.

'And then I saw Tantalus': Prodicus from Ceos - who knew? - was also in town. He was put up in a room Hipponicus used to use as a storeroom. Callias had emptied it out and converted it into a room for his lodgers, since there were so many of them. Prodicus was still in bed, bundled up it seemed under a pile of covers and bedspreads. Sitting around him on nearby couches were Pausanias from Cerameis, and, with him, a youngster I thought was pretty well-brought up – well, pretty, at any rate. I thought I heard that his name was Agathon, and I wouldn’t be surprised if he was Pausanias’ boy-toy. So this kid was there, and so were both the Adeimantuses, Cepis’ son and Leucolophides’, and some others.

Jowett's translation (1871)

When we entered, we found Protagoras taking a walk in the cloister; and next to him, on one side, were walking Callias, the son of Hipponicus, and Paralus, the son of Pericles, who, by the mother’s side, is his half-brother, and Charmides, the son of Glaucon. On the other side of him were Xanthippus, the other son of Pericles, Philippides, the son of Philomelus; also Antimoerus of Mende, who of all the disciples of Protagoras is the most famous, and intends to make sophistry his profession. A train of listeners followed him; the greater part of them appeared to be foreigners, whom Protagoras had brought with him out of the various cities visited by him in his journeys, he, like Orpheus, attracting them his voice, and they following. I should mention also that there were some Athenians in the company. Nothing delighted me more than the precision of their movements: they never got into his way at all; but when he and those who were with him turned back, then the band of listeners parted regularly on either side; he was always in front, and they wheeled round and took their places behind him in perfect order.

After him, as Homer says, “I lifted up my eyes and saw” Hippias the Elean sitting in the opposite cloister on a chair of state, and around him were seated on benches Eryximachus, the son of Acumenus, and Phaedrus the Myrrhinusian, and Andron the son of Androtion, and there were strangers whom he had brought with him from his native city of Elis, and some others: they were putting to Hippias certain physical and astronomical questions, and he, ex cathedra, was determining their several questions to them, and discoursing of them.

Also, “my eyes beheld Tantalus”; for Prodicus the Cean was at Athens: he had been lodged in a room which, in the days of Hipponicus, was a storehouse; but, as the house was full, Callias had cleared this out and made the room into a guest-chamber. Now Prodicus was still in bed, wrapped up in sheepskins and bed-clothes, of which there seemed to be a great heap; and there was sitting by him on the couches near, Pausanias of the deme of Cerameis, and with Pausanias was a youth quite young, who is certainly remarkable for his good looks, and, if I am not mistaken, is also of a fair and gentle nature. I thought that I heard him called Agathon, and my suspicion is that he is the beloved of Pausanias. There was this youth, and also there were the two Adeimantuses, one the son of Cepis, and the other of Leucolophides, and some others.

Compare Lamb's (1924) translation at the Perseus Project

Comments

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +